РЕКЛАМАЦИЈА

Производот кој се рекламира мора да биде чист, спакуван во кутија, или кеса, а рекламираната грешка мора да биде означена. Нечист - валкан производ нема да се рекламира и решава. Леомар гроуп доо не превзема одговорност за физички оштетените производи или за производите кои се оштетени со ненаменско користење. Бидете сигурни дека сите оправдани рекламации ќе бидат прифатени и во зависност од вашите барања ќе Ви бидат вратени парите, заменети или поправени производите.

Пријавата на рекламација, како и деталните информации за правата и обврските на купувачот или продавачот можете да ги побарате на телефон или со испраќање на рекламационен лист на email адреса office@bonatti.mk. Рекламациониот лист можете да го преземете ТУКА.

Во случај на враќање на производите и враќање на средства на купувачот кој предходно платил со некоја од платежните картички, делумно или во целост, а без разлика на причината на враќањето, Леомар гроуп доо има обврска враќањето на средствата да го изврши исклучиво преку VISA, EC/MC и Maestro методите на плаќање, што значи дека банката на барање на продавачот ќе изврши одбивање на трансакцијата/враќање на средствата на сметката на корисникот на картичката.

При превземање на пратката потребно е визуелно да го прегледате пакетот да не постојат некои видни оштетувања. Доколку забележите дека транспортната кутија, или кеса е значително оштетена и се сомневате дека производот е оштетен, одбијте го приемот на пратката и веднаш известете нѐ. Доколку испратката наизглед е без оштетувања слободно превземете ја пратката и потпишете му на курирот.

Доколку не сте задоволни од купениот производ, имате право на замена со приложена фискална сметка. Доколку купувањето на артиклот сте го извршиле преку Интернет продавницата, замената на истиот артикл можете да ја извршите исклучиво преку Интернет продавницата во рок од 15 дена од приемот на артиклот.

Доколку сакате да извршите замена на артикл кој сте го купиле преку Интернет продавницата, Ве молиме да ни испратите шифра, боја и величина на производот за кој сакате да извршите замена на e-mail office@bonatti.mk или јавете ни се на телефонскиот број 02/3201055 каде ќе добиете детални инструкции за процедурата на замена.

Нарачаниот артикл нема да може да биде заменет ако е носен, оштетен на било кој начин или ако нема закачена етикета.

Доколку по приемот на артиклот утврдите дека величината не одговара, имате право на замена со приложена фискална сметка. Замената на артиклот можете да ја извршите во рок од 15 дена од денот на приемот на артиклот. Во случај на замена на производ купувачот ги сноси трошоците на транспорт на спорниот артикл до магацинот, како и повторниот транспорт на заменетиот артикл од магацинот до адресата.

Враќање на средства

Правилник за постапката и начинот на решавање на рекламација

Член 1.
Според овој правилник Трговецот го утврдува начинот, условите и постапката на решавање на приговорот (рекламацијата) на потрошувачот поради недостаток на купениот производ преку нашиот сајт www.bonatti.mk и овластувања, обврски и одговорности на Трговецот во поглед на остварување на правото на потрошувачот на приговор.

Член 2.
Купувач, во контекст на овој правилник, е секој граѓанин кој преку Интернет на сајтот на bonatti.mk купува производи за лична потреба или за потреба на други.

Член 3.
Купувачот има право на приговор за купениот производ поради настанати недостатоци, во рок од 6 месеци од денот на купување. Со истекот на рокот од став 1 на овој член се губи правото на поднесување на приговор.

Член 4.
Барањето за рекламација може да се достави преку пошта на следната адреса Леомар гроуп доо, Париска 13/1-1, Скопје, или на email webshop@bonatti.mk. При поднесувањето на барањето купувачот е должен: . - во барањето за рекламација да ги наведе причините за рекламација и посакуваниот начин на решавањето на истата. - производот кој го рекламира да го врати во оригиналното пакување. - да ја достави фискалната сметка .

Член 5.
Купувачот нема право на приговор ако: . - го пропуштил рокот за поднесување на приговор утврден во членот 3 на овој правилник; . - недостатокот на купениот производ настанал по негова вина или по вина на други; . - го купил производот на распродажба; . - купил производ со недостаток по намалена цена; . - ја променил одлуката за изборот на артиклот.

Член 6.
Оправданоста на барањето за рекламација го утврдува овлестениот вработен, и го известува купувачот во рок од 8 работни дена од денот на прием на истото.

Член 7.
Во случај на оправданост на приговорот и негово прифаќање од страна на трговецот, купувачот има право по сопствен избор: . - замена на купениот производ со недостаток за нов исправен производ; . - враќање на платениот износ на цена по приложена фискална сметка ; . - отстранување на недостатокот на производот.

Член 8.
Во случај на враќање на производи и враќање на средства на купувачот, кој предходно ги платил со некоја од платежните картички, делимично или во целост, а без разлика на причината на враќањето, Леомар гроуп доо, има обврска враќањето на парите да го изврши преку комерцијалните банки, што значи дека банката на барање на продавачот ќе изврши враќање на средствата на сметката на корисникот на картичката.

Член 9.
Овој правилник стапува на сила на денот на донесување.

Со користење на оваа страница, вие прифаќате употреба на колачиња. Научи повеќе

Прифаќам